Statutul asociației

 1.    DISPOZIŢII GENERALE

1.1    Asociaţia obştească „Asociaţia de Actuariat din Moldova” (A.A.M.), în continuare – «Asociaţia», este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, in vederea realizării in comun a scopurilor determinate de prezentul statut.

1.2    Denumirea completă: Asociaţia Obştească  „Asociaţia de Actuariat din Moldova”.

1.3    Asociaţia este creată şi îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti nr.837-XIII din 17 mai 1996 şi prezentul statut.

1.4    Asociaţia se constituie în forma organizatorico-juridică «asociaţie obştească».

1.5    Asociaţia dobîndeşte calitatea de persoană jurudică din momentul înregistrării statutului la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. Asociaţia dispune de ştampilă, emblemă, bilanţ financiar propriu, conturi bancare, în lei moldoveneşti şi în valuta străină, cod fiscal, precum şi alte atribute ale persoanei juridice.

1.6    Asociaţia reprezintă o asociaţie obştească republicană şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

1.7    Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată.

1.8    Asociaţia este nonprofit, apolitică, de utilitate publică şi în activitatea sa nu va distribui venitul sau proprietatea între membrii Asociaţiei, între fondatori sau între persoane particulare, inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării  Asociaţiei.

1.9    Asociaţia va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de statut.

1.10    Asociaţia nu va folosi vreo parte din proprietatea sa sau din venit în interesele vreunui membru al Asociaţiei, vreunui fondator sau vreunei persoane particulare.

1.11    Asociaţia nu va susţine vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcţie în cadrul autorităţilor publice şi nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanţarea acestora.

1.12    Asociaţia dispune de patrimoniu distinct, necesar pentru asigurarea activităţii prevăzute de statut, şi poartă răspundere pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu.


2.    CONSTITUIREA ŞI  PRINCIPIILE   DE ACTIVITATE  ALE  ASOCIAŢIEI

2.1    Asociaţia se constituie din iniţiativa fondatorilor ei şi îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor libertăţii de asociere, legalităţii, publicităţii şi transparenţei, egalităţii în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimări a opiniei de către toţi membrii şi accesului lor la orice informaţie ce ţine de activitatea Asociaţiei, autoadministrării şi autogestiunii.

2.2    Asociaţia este liberă să-şi aleagă activităţile proprii, formele şi metodele de activitate şi să-şi stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice amestecul autorităţilor publice în activitatea Asociaţiei, precum şi amestecul Asociaţiei în activitatea autorităţilor publice.

2.3    Asociaţia promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi respectă normele etice ale sectorului necomercial.

2.4    Asociaţia va evita pe parcursul activităţii sale apariţia conflictului de interese.

2.5    Activitatea Asociaţiei are un caracter transparent, informaţia cu privire la actele de constituire şi cele programatice este accesibilă tuturor. Tuturor persoanelor fizice si juridice asociate li se garantează accesul liber la raportul de activitate şi financiar al Asociaţiei.


3.     SCOPURILE  ŞI  METODELE  DE  REALIZARE

3.1.    Scopurile Asociaţiei:

 1. Contribuirea la recunoaşterea, susţinerea şi promovarea profesiei de actuar în Republica Moldova;
 2. Afirmarea şi apărarea drepturilor tuturor actuarilor ori a persoanelor asimilate profesional acestora care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova;
 3. Dobîndirea şi propagarea cunoştinţelor în domeniul actuariatului.

3.2.    Pentru a-şi realiza scopurile, Asociaţia  va desfăşura următoarele activităţi:

 1. Promovarea şi dezvoltarea cunoştinţelor statistice, matematice, financiare, economice şi a tehnicilor de aplicarea a acestora în  domeniul asigurărilor.
 2. Elaborarea unui cod de etică profesională bazat pe integritate şi respect al legislaţiei.
 3. Educarea responsabilităţii profesionale, crearea şi promovarea standardelor profesionale în domeniul actuariatului în conformitate cu cele internaţionale.
 4. Implicarea activă în domeniul ştiinţei actuariale în Republica Moldova, precum şi susţinerea intereselor actuarilor moldoveni în Republica Moldova şi în străinătate.
 5. Dezvoltarea ştiinţei actuariale şi sprijinirea programului de învăţământ superior de specialitate şi a eforturilor de cercetare în domeniu.
 6. Organizarea şi participarea la cursuri de perfecţionare, seminare, conferinţe, întruniri, etc. în domeniul ştiinţei actuariale, precum şi pe tematica legislaţiei din domeniul asigurărilor sau a altor domenii tangente cu activitatea de actuariat care contribuie la realizarea scopurilor statutare.
 7. Atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei.
 8. Editarea, multiplicarea şi difuzarea materialelor şi publicaţiilor periodice de specialitate.
 9. Crearea unui centru de documentare şi de specializare.
 10. Cooperarea cu societăţile de asigurare, cu instituţiile financiar-bancare, cu fondurile de pensii, precum şi cu autorităţile de supraveghere.
 11. Stabilirea de contacte de colaborare cu/sau afilierea la alte asociaţii şi organisme actuariale internaţionale
 12. Exprimarea de opinii cu privire la proiectele de legi, hotărîri, norme si iniţierea de soluţii legale adecvate cu privire la modificările legislaţiei in vigoare.
 13. Acordarea, în conformitate cu cerinţele legislaţiei, a asistenţei consultaţionale, analiză, evaluare, monitorizare în domeniul actuariatului şi asigurărilor.
 14. Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea şi monitorizarea diferitelor proiecte în interesul realizării scopurilor Asociaţiei;

3.3.    Pentru realizarea scopurilor propuse Asociaţia are dreptul:

 1. să reprezinte interesele Asociaţiei în autorităţile publice şi alte organizaţii;
 2. să asigure protecţia drepturilor şi intereselor membrilor(participanţilor) săi;
 3. să fondeze mijloace de informare în masă proprii şi să se folosească, în modul stabilit, de cele de stat;
 4. să desfăşoare activitate editorială;
 5. să difuzeze liber informaţia despre activitatea sa;
 6. să obţină de la autorităţile publice informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii statutare;
 7. să participe la concursuri naţionale şi internaţionale în vederea obţinerii de comenzi sociale şi dotaţii din partea statului, precum şi în vederea obţinerii de granturi şi burse de la alte ţări, de la fundaţii naţionale, străine şi internaţionale şi de la persoane particulare;
 8. să încheie cu persoanele fizice şi juridice acorduri bilaterale şi multilaterale de colaborare tehnico-ştiinţifică, economică, financiară şi de executare de lucrări şi prestări de servicii în vederea realizării scopurilor şi sarcinilor statutare;
 9. să creeze întreprinderi şi alte organizaţii cu drept de persoană juridică;
 10. să încheie contracte din numele său, să procure şi să realizeze complexuri patrimoniale, bunuri mobile şi imobile necesare pentru desfăşurarea activităţii şi asigurarea bunei funcţionări a Asociaţiei;
 11. să execute  lucrări  de cercetare ştiinţifică, de proiectare,  să efectueze expertiza obştească a proiectelor şi programelor de importanţă economico-socială,  să  participe  la lucrările comisiilor mixte  atunci  cînd  se examinează aceste proiecte, care corespund stipulărilor statutare;
 12. să încheie cu persoanele fizice şi juridice contracte de utilizare a obiectelor de proprietate intelectuală care le aparţin cu drept exclusiv;
 13. să desfăşoare activitate economică productivă şi altă activitate de întreprinzător, care ar contribui la  realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare, în conformitate cu legislaţia,  inclusiv  cu ajutorul întreprinderilor-persoane juridice create în acest scop;
 14. să organizeze,  în  condiţiile legii, întruniri şi alte  acţiuni publice;
 15. să intre, cu drept de membru, în componenţa altor organizaţii obşteşti naţionale şi internaţionale;
 16. să stabilească legături şi contacte internaţionale directe, precum şi să încheie acorduri internaţionale.

4.    ORGANELE DE CONDUCERE ŞI DE CONTROL

4.1.    Organele de conducere şi control ale Asociaţiei sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul de Administraţie;
 3. Preşedintele;
 4. Cenzorul sau, după caz, Comisia de cenzori.

4.2.    Organul suprem de conducere al Asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor sau a delegaţilor acestora, care se întruneşte ordinar şi extraordinar.

4.3.    Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

 1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
 2. stabilirea si aprobarea cuantumului cotizatiilor membrilor asociatiei pentru anul urmator;
 3. aprobarea bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil anual;
 4. alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administraţie, Preşedintelui, Cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de cenzori;
 5. aprobarea rapoartelor de activitate ale Consiliului de Administraţie şi ale Cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de cenzori;
 6. hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociaţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare;
 7. analizarea si aprobarea propunerilor Consiliului de Administraţie privind afilierea la organisme si asociaţii internaţionale cu activitate similara;
 8. adoptarea, completarea sau modificarea Statutului Asociaţiei;
 9. reorganizarea şi autodizolvarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei activelor rămase după lichidare;
 10. hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei.

4.4.    Şedinţele ordinare ale Adunării Generale se convoacă ori de cîte ori va fi necesar, dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul de Administraţie, care va înştiinţa toţi membrii Asociaţiei cu cel puţin 10 zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale. Anunţul privind convocarea şedinţei trebuie să conţină ordinea de zi, locul, data şi ora şedinţei. Înştiinţarea despre convocarea organului suprem se va  face în funcţie de datele de contact ale membrilor (adresa poştală, adresa electronică, telefon, fax)  sau prin publicaţia periodică indicată în statutul Asociaţiei.

4.5.    Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul de Administraţie din iniţiativă proprie, la cererea Preşedintelui, Cenzorului ori la cererea a cel puţin 1/3 (o treime) din numărul total al membrilor Asociaţiei.

4.6.    Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea şedinţei extraordinare adoptată de către subiecţii nominalizaţi în punctul 4.5. al statutului. În cazul în care Consiliul de Administraţie refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Adunării Generale, subiecţii împuterniciţi sunt în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Consiliului de Administraţie în modul stabilit pentru acesta.

4.7.    Adunarea Generală este deliberativă numai în cazul când sunt prezenţi 50% (cincizeci) plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora. Fiecare membru deţine un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorităţii simple a celor prezenţi, exceptând deciziile de modificare şi completare a statutului şi de reorganizare si lichidare a Asociaţiei, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi la Adunarea Generală.

4.8.    Dacă Adunarea generală nu este considerată deliberativă, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat şedinţa Adunării generale cu aceiaşi ordine de zi. Şedinţa convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenţi.

4.9.    Adunarea Generală poate adopta hotărâri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Adunarea Generală poate adopta hotărâri numai în cazul când participă sau sunt reprezentaţi toţi membrii Asociaţiei.

4.10.    Adunarea generală este condusă de către preşedintele Consiliului de Administraţie. In caz exceptional (cand Adunarea Generala este convocata de catre membrii Asociatiei, iar presedintele nu poate participa din motive independente de vointa sa), Adunarea Generala poate fi condusa de catre un alt membru al Consiliului de Administraţie, consemnat anterior printr-un ordin al Preşedintelui, care va avea cu acest prilej toate imputernicile presedintelui.

4.11.    Desfăşurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar şi contrasemnat de Preşedinte.

4.12.    În intervalul dintre Adunările Generale ale asociaţiei, conducerea acesteia este încredinţată Consiliului de Administraţie.

4.13.    Consiliul de Administraţie este organul permanent de conducere al Asociaţiei, se subordonează Adunării Generale şi are următoarea competenţa:

 1. aduce la îndeplinire hotărîrile Adunării Generale a Asociaţiei;
 2. elaborează strategia dezvoltării şi trasează direcţiile principale ale activităţii Asociaţiei, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
 3. asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale şi prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociaţiei;
 4. elaborează si supune spre aprobare Adunării Generale, standardele profesionale referitoare la practicarea profesiei de actuar. Respectarea prevederilor acestor standarde este obligatorie pentru toţi membrii Asociaţiei.
 5. examinează şi avizează bugetul, raportul financiar anual şi raportul privind activitatea Asociaţiei, prezentându-le Adunării Generale pentru aprobare;
 6. aprobă regulamentele de uz intern ale Asociaţiei şi stabileşte structura ei organizatorică;
 7. aprobă grila de salarizare a Preşedintelui, Cenzorului sau, după caz, al Cenzorilor şi al personalului angajat permanent al Asociaţiei;
 8. stabileşte măsurile necesare pentru organizarea şi desfăşurarea controlului financiar în cadrul Asociaţiei;
 9. pregăteşte şi convoacă sesiunile ordinare şi extraordinare ale Adunării Generale;
 10. stabileşte, în condiţiile legii, responsabilitatea materială a Preşedintelui Asociaţiei;
 11. aprobă sigiliul, ştampila, simbolica şi formularele Asociaţiei;
 12. decide crearea, reorganizarea şi lichidarea filialelor Asociaţiei, aprobarea regulamentelor lor;
 13. gestionează patrimoniul Asociaţiei şi activitatea privind majorarea lui;
 14. stabileşte modul în care pot fi folosite şi repartizate donaţiile colectate;
 15. asigură respectarea de către Asociaţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial;
 16. decide asupra primirii şi excluderii membrilor Asociaţiei;
 17. facilitează participarea la diverse reuniuni, simpozioane, conferinţe, congrese axate pe tematici actuariale;
 18. decide organizarea de diverse reuniuni, simpozioane, conferinţe, congrese axate pe tematici actuariale si stabileşte nivelul taxelor de participare la aceste evenimente (inclusiv pentru membrii Asociaţiei);
 19. adoptă măsuri cu caracter excepţional şi de urgenţă aflate în competenţa Adunării Generale şi le supune ratificării la prima sesiune;
 20. supervizează activitatea comisiilor specializate;
 21. aproba schimbarea sediului Asociaţiei;
 22. adoptarea deciziilor privind procurarea, distribuirea şi înstrăinarea patrimoniului Asociaţiei;
 23. conducerea operativă a activităţii economice a Asociaţiei, administrarea bunurilor;
 24. hotărăşte participarea Asociaţiei în calitate de fondator al organizaţiilor necomerciale şi al societăţilor comerciale;
 25. decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe ale Asociaţiei.

4.14.    Consiliul de Administraţie este ales de către Adunarea Generală pe un termen de 3 ani. Şedinţele Consiliului de Administraţie se convoacă la necesitate, dar nu mai rar de o dată în trimestru şi sunt deliberative, dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. În cazul egalităţii de voturi, preşedintele are votul decisiv.

4.15.    La cererea unui membru al Consiliului de Administrare, Preşedintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile şedinţa extraordinară a acestuia. În cazul în care Preşedintele refuză sau tărăgănează intenţionat convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului de Administrare, membrul Consiliului care a solicitat convocarea şedinţei extraordinare este în drept să convoace şedinţa extraordinară fără acordul Preşedintelui.

4.16.    Orice decizie a Consiliului de Administraţie va fi consemnată în procesul verbal şi va fi semnată de Preşedinte sau, în cazul lipsei Preşedintelui, de un alt membru al Consiliului de Administraţie, consemnat anterior printr-un ordin al Preşedintelui.

4.17.    Calitatea de membru al Consiliului de Administraţie încetează în următoarele condiţii:

 1. în caz de deces,
 2. în caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce demisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Preşedintelui;
 3. în caz de excludere prin decizia Adunării Generale.

4.18.    În cazul situaţiilor prevăzute la punctul 4.17, locul din Consiliul de Administraţie rămîne vacant urmînd ca în termenul cel mai scurt posibil să se desemneze un alt membru.

4.19.    Consiliul de Administraţie alege secretarul care:

 1. ţine lucrările de secretariat;
 2. înregistrează cererile şi demersurile prezentate Asociaţiei;
 3. întocmeşte procesele-verbale ale Adunărilor Generale şi ale şedinţelor Consiliului de Administraţie;
 4. duce corespondenţa cu autorităţile publice, cu alte organizaţii şi instituţii.

4.20.    Preşedintele Asociaţiei este concomitent şi Preşedintele Consiliului de Administraţie are următoarele atribuţii:

 1. convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului de Administraţie;
 2. semnează deciziile Consiliului de Administraţie;
 3. reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în raporturile cu organul de supraveghere şi cu alte autorităţi publice, alte persoane fizice şi juridice şi cu instanţele judecătoreşti;
 4. reprezintă Asociaţia in relaţiile cu alte organisme şi organizaţii internaţionale, în limitele statutului sau hotărârilor Adunării Generale;
 5. reprezintă Asociaţia la Conferinţe, simpozioane, întîlniri profesionale/ştiinţifice privind actuariatul şi asigurările în ţară şi în străinătate;
 6. participa, în măsura în care este disponibil, la întâlniri cu reprezentanţii presei, acorda interviuri privitoare la activitatea Asociaţiei si la acţiunile iniţiate pe diverse domenii ale activităţii de asigurare sau conexe acesteia.
 7. administrează mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiar-contabile;
 8. organizează si dirijează activitatea curenta a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei si asigura îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul de Administraţie;
 9. angajează şi concediază personalul în condiţiile legii;
 10. este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat şi a evidenţei contabile, prezentarea la timp a rapoartelor financiare şi statistice stabilite;
 11. adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea Asociaţiei şi care nu este de competenţa exclusiva a altor organe;
 12. poarta răspundere de activitatea Asociaţiei si este responsabil de valorile imobile si circulante ale ei;
 13. emite sub semnătura proprie ordine, indicaţii, instrucţiuni, scrisori;
 14. decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei.

4.21.    In cazul in care Preşedintele nu este disponibil pentru una din activităţile prevăzute la literele d), e) si f) poate decide reprezentarea Asociaţiei de către un alt membru al Consiliului de Administraţie.

4.22.    Preşedintele poate să constituie, în caz de necesitate, grupuri de experţi pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Asociaţiei, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Asociaţiei, pentru atenţionarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale societăţii.

4.23.    Controlul asupra activităţii economico-financiare a Asociaţiei este efectuat de Cenzor sau, după caz, de Comisia de Cenzori aleşi de Adunarea Generală pe un termen de 4 ani. Din componenţa Cenzorului sau Comisiei de Cenzori nu pot face parte membrii Consiliului de Administraţie.

4.24.    Cenzorul sau Comisia de Cenzori:

 1. analizează respectarea statutului Asociaţiei, executarea deciziilor Adunării Generale, Consiliului de Administraţie şi prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
 2. controlează oportunitatea şi legalitatea utilizării  mijloacelor financiare şi materiale ale Asociaţiei, corectitudinea ţinerii evidenţei contabile şi veridicitatea rapoartelor financiare întocmite.

4.25.    Cenzorul sau Comisia de Cenzori are dreptul sa ceară Consiliului de Administraţie date privind activitatea lui pe o perioada concretă, să facă cunoştinţă cu toate actele, documentele, ce vizează activitatea Asociaţiei.

4.26.    Cenzorul sau Comisia de Cenzori efectuează controlul o dată pe an. Cenzorul sau Comisia de Cenzori poate decide efectuarea unor controale din iniţiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Asociaţiei.

4.27.    Rezultatele controlului efectuat de către Cenzor sau Comisia de Cenzori sunt prezentate sub formă de dare de seamă Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale.


5.    MEMBRII ASOCIAŢIEI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE LOR

5.1.    Fondatorii Asociaţiei devin de plin drept membri titulari ai Asociaţiei. Membru titular, în continuare numit membru, al Asociaţiei poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, precum şi cetăţenii străini, persoanele fără cetăţenie care prin pregătirea ştiinţifică sau profesională sau prin activitatea practică contribuie la dezvoltarea şi promovarea profesiei de actuar şi a activităţii de actuariat şi care se angajează să respecte standardele profesionale, precum şi prevederile actualului statut. Asociaţia nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligaţiile Asociaţiei.

5.2.    Calitatea de membru este consemnată şi se poate solicita pe baza cererii de înscriere înaintată Consiliului de Administraţie. Candidatura viitorului membru al Asociaţiei este discutată la şedinţa Consiliului de Administraţie, în prezenţa obligatorie a candidatului respectiv. Hotărîrea de acceptare a noului membru va fi adusă ulterior la cunoştinţa Adunării Generale.

5.3.    Cuantumul cotizaţiei se stabileşte anual în cadrul Adunării Generale, în funcţiei de costul vieţii şi de nevoile Asociaţiei.

5.4.    Membrii de onoare ai Asociaţiei sunt personalităţi cunoscute din domeniul actuariatului şi asigurărilor, din ţară sau de peste hotare, aleşi cu o majoritate de voturi de Consiliul de Administraţie. Membrii de onoare nu plătesc cotizaţii.

5.5.    Membrii Asociaţiei au următoarele drepturi şi obligaţii:
5.5.1. Drepturi:

 1. să participe la Adunările Generale, precum şi la toate activităţile organizate de Asociaţie. Conform deciziei Consiliului de Administraţie, participarea de către membri Asociaţiei la aceste activităţi poate presupune plata unei taxe.
 2. să aleagă şi să fie aleşi în orice funcţie eligibilă a Asociaţiei, fiecare membru dispunînd de un vot;
 3. să participe la stabilirea normelor de funcţionare a Asociaţie
 4. să participe la toate proiectele Asociaţiei, să publice lucrări şi alte materiale în organul de presă al Asociaţiei;
 5. să exprime observaţii şi sugestii la adresa modului în care este condusă şi administrată Asociaţia;
 6. să se adreseze la Asociaţie după ajutor,  sprijin şi apărarea drepturilor sale;
 7. să se retragă oricînd din cadrul Asociaţiei, prezentînd sau nu motivele respective, cu condiţia de a-si anunţa retragerea, pe baza unei cereri scrise, adresate Consiliului de Administraţie, cu cel puţin 2 (două) luni înainte.

5.5.2. Obligaţii:

 1. sa respecte prevederile prezentului Statut, cele ale standardelor profesionale, hotărîrile Adunării Generale, Consiliului de Administraţie, ordinele Preşedintelui;
 2. să participe activ şi să sprijine prin toate mijloacele legale realizarea obiectivelor statutare;
 3. să păstreze secretul profesional şi confidenţialitatea relaţiilor de afaceri;
 4. să plătească la termen cotizaţiile stabilite. În cazul întîrzierii plăţii cotizaţiei cu mai mult de un an, fără motive întemeiate, Asociaţia are dreptul de a retrage calitatea de membru persoanei debitoare, urmînd a se aplica procedura de excludere de la punctul 5.6.

5.6.    Membrul care nu participă la activitatea Asociaţiei, rupînd din proprie iniţiativă legătura cu Asociaţia, precum şi acei membri care încalcă prevederile prezentului Statut, pot fi excluşi din rîndul membrilor Asociaţiei de către Consiliul de Administraţie, printr-o hotărîre care va fi ulterior adusă la cunoştinţă Adunării Generale.

5.7.    Membrul exclus poate face contestare în termen de 30 de zile de la hotărîre. Contestarea poate fi respinsă automat numai dacă motivele care impun excluderea fac obiectul unui proces penal cu condamnare dată prin hotărîre judecătorească.
5.8.    Membrii care s-au retras sau care au fost excluşi nu au nici-un drept asupra patrimoniului Asociaţiei.


6.    PATRIMONIUL  SI  SURSELE  DE  FINANŢARE

6.1.    Patrimoniul Asociaţiei se constituie din:

 1. cotizaţiile anuale de membru;
 2. sponsorizări si donaţii benevole, făcute de persoanele fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;
 3. venituri înregistrate din organizarea lecţiilor publice, expoziţiilor, loteriilor, licitaţiilor şi acţiunilor de altă natură;
 4. venituri obţinute de la hîrtiile de valoare şi depuneri băneşti;
 5. venituri realizate din activitatea economică proprie;
 6. veniturile societăţilor comerciale constituite cu participarea Asociaţiei;
 7. venituri obţinute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietăţii;
 8. subvenţii de stat  şi alte resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale;
 9. alte venituri neinterzise de legislaţie.

6.2.    Asociaţia poate avea în proprietate clădiri, construcţii, utilaj, mijloace tehnice de calcul, mijloace de transport, precum şi alt patrimoniu necesar activităţii de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut.

6.3.    Donaţiile către Asociaţie pot fi în formă de bunuri mobile şi imobile, drepturi de autor, acţiuni, etc.

6.4.    Întreg patrimoniul Asociaţiei, precum şi beneficiul obţinut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare şi nu poate fi distribuit între membri.

6.5.    Patrimoniul transmis Asociaţiei de către membrii săi în calitate de cotizaţii şi donaţii nu poate fi revocat şi constituie proprietatea Asociaţiei.


7.    TRANSPARENŢA ACTIVITĂŢII  ŞI DAREA DE SEAMĂ FINANCIARĂ

7.1.    Darea de seamă se efectuează conform legislaţiei in vigoare. La sfârşit de an financiar, Preşedintele prezintă Consiliului de Administraţie un raport referitor la situaţia financiara a Asociaţiei, care urmează sa fie confirmat de Cenzor sau Comisia de Cenzori.

7.2.    Darea de seamă a Asociaţiei se întocmeşte conform rezultatelor anului şi conţine:

 1. expunere scurtă a rezultatelor activităţii Asociaţiei în perioada de dare de seamă;
 2. soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de dare de seamă;
 3. venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Asociaţiei, indicate în punctul 6.1. din prezentul statut;
 4. cheltuielile pe direcţiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru remunerarea muncii, defalcărilor, impozitelor şi altor cheltuieli administrative; soldul mijloacelor băneşti la sfîrşitul perioadei de dare de seamă.

7.3.    Darea de seamă financiară se aduce la cunoştinţa tuturor membrilor Asociaţiei la şedinţa Adunării Generale.

7.4.    Darea de seamă financiară se păstrează în Asociaţie, este accesibilă tuturor şi, după posibilităţi, se publică în presă.

7.5.    Tuturor persoanelor asociaţiei li se garantează accesul liber la principalii indicatori financiari ai Asociaţiei.


8.    ADOPTAREA, COMPLETAREA SI MODIFICAREA STATUTULUI

8.1.    Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei.

8.2.    Propunerile membrilor Asociaţiei vizând modificările şi completările prezentului statut se depun pe numele Consiliului de Administraţie, care le propune pentru examinare la următoarea şedinţă a Adunării Generale.
8.3.    Modificările şi completările statutului se aprobă prin hotărîrea Adunării Generale care este deliberativă cu prezenţa a 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanţilor acestora şi dacă pentru ele au votat 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă. Prevederile Statutului privind sediul Asociaţiei pot fi modificate în baza deciziei Consiliului Administrativ.
8.4.    Modificările şi completările statutului întră în vigoare pentru terţi din momentul înregistrării acestora.


9.   PROCEDURI  DISCIPLINARE

9.1.     Asociaţia are responsabilitatea să se asigure că practicarea actuariatului se face conform  Standardelor Profesionale ale Asociaţiei.

9.2.    Scopul acestei proceduri disciplinare este să se ocupe de posibilele abateri de la aceste Standarde astfel încât să se păstreze integritatea  Asociaţiei în timp ce se asigură un tratament adecvat actuarilor implicaţi. Paşii procesului disciplinar sunt după cum urmează:

 1. Plângerile pot fi făcute în scris de către orice persoană fizică sau juridică şi trebuie adresată tuturor membrilor din Consiliul de Administraţie. Membrii Consiliului trebuie să se asigure că toţi ceilalţi membrii primesc o copie a acestui document.
 2. Dacă cel puţin un membru al Consiliului consideră că există un motiv pentru care să răspundă plângerii, în baza dovezilor prezentate, procedura disciplinară va continua.
 3. Dacă membrii Consiliului sunt de acord în unanimitate, în baza dovezilor prezentate,   că nu este nici un motiv pentru care să răspundă plângerii, procedura disciplinară se va termina şi nici o acţiune viitoare nu va mai fi pornită.
 4. Preşedintele Asociaţiei trebuie să trimită o copie a acestui document membrilor (actuarilor) implicaţi. Tot Preşedintele este cel care trebuie să asigure membrilor implicaţi îndrumare privind modul în care procedura va decurge şi să-i informeze privind dreptul lor de a obţine consiliere de la un avocat sau de la un alt membru cu aceeaşi profesie.
 5. Membrii implicaţi trebuie să redacteze un răspuns către toţi membrii Consiliului în cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea copiei documentului.
 6. După primirea răspunsului, membrii Consiliului se vor întruni sub conducerea Preşedintelui pentru a analiza cazul. Membrii implicaţi nu vor participa la deliberare.
 7. Consiliul trebuie să decidă dacă s-a produs o încălcare a prezentului Statut sau a Standardelor Profesionale ale Asociaţiei.
 8. Dacă nu s-a produs nici o abatere, procedura disciplinară se va termina şi nu se va mai porni nici o acţiune viitoare.
 9. Dacă a avut loc o încălcare a prezentului Statut sau a Standardelor Profesionale ale Asociaţiei, Consiliul trebuie să hotărască ce curs al acţiunii să urmeze. Decizia luată trebuie să ţină cont de valoarea materială a infracţiunii produse, de trecutul profesional al membrului, de intenţia membrului în a comite neregula şi de necesitatea de a proteja reputaţia profesiei.
 10. Consiliul poate decide asupra uneia sau mai multora dintre acţiunile următoare:
  • -să nu întreprindă nici o acţiune;
  • -să facă o sesizare în scris actuarului în cauză;
  • -să prezinte cazul în cadrul Adunării Generale;
  • -să publice cazul în mass-media;
  • -să suspende temporal actuarul din Asociaţie;
  • -să elimine actuarul din Asociaţie.
 11. Decizia consiliului trebuie comunicată în scris actuarilor implicaţi.
 12. In cel mult 7 zile calendaristice de la primirea deciziei în scris, actuarii implicaţi au dreptul să ceară, sub forma unei notificări scrise adresată membrilor Consiliului, recurs ca să-şi prezinte cazul la adunarea generală a Asociaţiei. In lipsa unei astfel de cereri din partea actuarilor implicaţi, decizia Consiliului va intra imediat în vigoare şi procedura disciplinară se va termina.
 13. Dacă se face recurs, la următoarea adunare generală a Asociaţiei, Consiliul va  prezenta cazul şi raţionamentul urmărit în luarea deciziei privind abaterea săvârşită, cât şi acţiunea corespunzătoare care se va lua. Actuarilor implicaţi (sau avocaţilor acestora) li se va da dreptul să răspundă. Şi alţi actuari vor fi invitaţi să-şi spună părerea. Apoi membrii vor vota şi vor putea da vot de veto deciziei Consiliului  cu o majoritate simplă a tuturor membrilor Asociaţiei.
 14. Dacă se dă vot de veto, procesul disciplinar va reîncepe de la pasul d. de mai sus şi Consiliul va căuta luarea unor noi decizii care să poată fi validate la o întâlnire viitoare, dar care să corespundă scopului acestei proceduri.
 15. Dacă nu se dă vot de veto, decizia Consiliului intră în vigoare şi procedura disciplinară se termină.
 16. Plângerea şi orice discuţie care urmează plângerii este strict confidenţială Consiliului şi actuarilor implicaţi până când Consiliul ia o decizie şi este cerută dezvăluirea cazului.
 17. Pentru a-şi face datoria, Consiliul poate decide să ceară sfaturi legale dacă aşa crede de cuviinţă.
 18. Consiliul trebuie să arhiveze toate plângerile, discuţiile şi deciziile în dosarul actuarilor implicaţi.
 19. Cu excepţia deciziei în care se reconsideră cazul (punctul b. de mai sus), decizia Consiliului de Administraţie cu privire la această procedură disciplinară va fi luată în majoritate simplă. In situaţie de egalitate, Preşedintele are votul decisiv.

10.  FILIALELE ASOCIAŢIEI

10.1.    Subdiviziunile organizatorice de bază ale Asociaţiei sunt filialele care realizează aceleaşi direcţii de activitate ale Asociaţiei.

10.2.    Filialele se constituie după criteriul teritorial şi se organizează din nu mai puţin de 3 membri. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Consiliul de Administraţie.
10.3.    Filiala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărîrea Consiliului de Administraţie. Preşedintele Filialei este numit de Consiliul de Administraţie.
10.4.    Preşedintele Filialei prezintă pe bază permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei Consiliului de Administraţie al Asociaţiei.


11.    MODUL DE REORGANIZARE ŞI LICHIDARE

11.1.    Asociaţia îşi încetează activitatea prin reorganizare şi autodizolvare in baza deciziei Adunării Generale adoptată în condiţiile stabilite de prezentul statut.

11.2.    Reorganizarea Asociaţiei se efectuează, în condiţiile legii, prin fuziune (contopire, absorbţie), dezmembrare (divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.

11.3.    Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

11.4.    Autodizolvarea Asociaţiei este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare Asociaţia va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea Asociaţiei se efectuează de către Comisia de lichidare, numita de către Adunarea Generală.

11.5.    Consiliul de Administraţie va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanşării lichidării Asociaţiei şi va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.

11.6.    Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Asociaţiei, încasează creanţele de la debitori, vinde activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale şi statutare.

11.7.    Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi componenţa activelor rămase, şi îl prezintă spre aprobare Adunării Generale.

11.8.    Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor sunt folosite pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor stabilite prin decizia de lichidare a Adunării Generale.

11.9.    Dacă, la lichidarea Asociaţiei, Adunarea Generală nu a soluţionat problema folosirii activelor rămase, atunci prin decizia Consiliului de Administraţie, aceste bunuri sunt folosite pentru realizarea scopurilor si sarcinilor statutare ale prezentului statut.

11.10.    Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce îi revin, a distribuit activele Asociaţiei înainte de a satisface pretenţiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Asociaţiei.

11.11.    Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Asociaţiei din culpa lor.

11.12.    Asociaţia poate fi lichidată în mod forţat în baza hotărârilor organelor abilitate in cazul încălcării legislaţiei cu privire la asociaţiile obşteşti.


12.    DISPOZIŢII FINALE

12.1.    Asociaţia are ştampilă şi însemne proprii.

12.2.    Prezentul statut este valabil pe toată durata funcţionării Asociaţiei de Actuariat din Moldova.

12.3.    Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare privind persoanele juridice.